Erelonen

1. Basis ereloon


De erelonen vergoeden het werk van de advocaat als dusdanig, los van de kosten die voortkomen uit zijn activiteit.
De erelonen omvatten de prestaties zoals het bestuderen van het recht of de feiten, zijn consultaties en adviezen, het opstellen van procedurestukken, van overeenkomsten of van besluiten, de nuttige vergaderingen ter bevordering van het dossier, de juridische opzoekingen, de pleidooien, het uitwisselen van de gebruikelijke briefwisseling, evenals alle stappen met betrekking tot de behandeling van een dossier.

Het basis ereloon wordt bepaald door de tijd die wordt toegewijd door de advocaat aan het dossier, met een eventuele correctie in functie van het belang van de inzet of van het goed behaalde resultaat.

Basistarief
  1. De erelonen van de advocaat zullen in rekening worden gebracht met het basis ereloontarief zoals wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden, die onder andere evenredig is met de bekwaamheid van de advocaat (en van zijn partners of medewerkers actief in het dossier).
  2. Het basis ereloontarief kan met 50% verhoogd worden in functie van de spoedeisendheid die door de cliënt wordt gevraagd of die de zaak zelf vereist.
  3. Het basis ereloon zal verminderd worden met 50% voor de niet-productieve tijd, zoals de wachttijd bij zittingen of de verplaatsingskosten.
  4. De tijd gewijd aan het zuiver administratieve beheer van het dossier wordt forfaitair begroot op basis van de hoeveelheid uitgewisselde post, ten belope van 10 minuten per bladzijde post (nalezen inbegrepen).
  5. De tijd gewijd aan het intellectuele beheer van het dossier (juridische studies, het opstellen van overeenkomsten of procedurehandelingen, onderhandelingen, pleidooien, enz.) wordt in rekening gebracht in functie van de werkelijke tijd gewijd aan het dossier door de advocaat en zijn partners of medewerkers die werken onder zijn verantwoordelijkheid.

2. Aanvullende erelonen


In geval van volledig of gedeeltelijk succes van de taak toevertrouwd door de cliënt aan de advocaat, mag hij een aanvullend honorarium vragen berekend op de totaliteit van de bedragen die werden verkregen (op eis) of werden gevrijwaard (op verweer). Dit aanvullend ereloon is gelijk aan het bedrag berekend op basis van de inzet van de taak, zoals hieronder wordt bepaald, waarvan de betaalde basis ereloonbedragen worden verminderd.

Het bedrag wordt op basis van de inzet berekend volgens het barema hieronder:

 MinimumCumulMaximumCumul
Tot 3.000 €300 €20 %
Gecumeleerd tot 3.000 €300 €600 €
Van 3.000 € à 30.000 €5 % 15 %
Gecumeleerd totaal tot 30.000 €1.650 €4.050 €
Van 30.000 à 300.000 €3,75 %12 % 
Gecumeleerd totaal tot 300.000 €11.775 €36.450 €
Boven de 300.000 €1,5 %3 % 

De basis berekend op de inzet, houdt rekening met het belang van de zaak, met zijn moeilijkheidsgraad en met het behaalde resultaat.