Modaliteiten

1. Aanpassingen


Behoudens akkoord van de cliënt, verandert de advocaat niet van zijn berekeningswijze van de erelonen, kosten en uitgaven tijdens de behandeling van het dossier.

 

2. De provisies en/of tussenstaten


Ten einde de cliënt te informeren betreffende de kosten van zijn tussenkomst, vraagt de advocaat passende provisies zowel bij het begin van zijn tussenkomst als tijdens.

De provisies zijn vastgestelde rekening houdend met de uitgevoerde en uit te voeren prestaties, en de gemaakte of te maken kosten en uitgaven .

Hij kan natuurlijk tussenstaten opstellen, in het bijzonder bij het afsluiten van een aanleg.

 

3. Betaling


De provisies, tussenstaten en ereloonstaten zijn betaalbaar in overeenstemming met de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand die voorziet in de betaling binnen een termijn van dertig dagen vanaf ontvangst van de factuur en de toepassing van rechtswege van moratoire intresten in geval van laattijdige betaling.

In geval van niet-betaling binnen deze termijn, houdt de advocaat zich het recht voor de uitoefening van zijn taak op te schorten, waarvan hij de cliënt zal informeren en hij de aandacht zal vestigen op de eventuele gevolgen die hieruit kunnen ontstaan.

 

4. Betwistingen


Elke cliënt aanvaardt om elke betwisting betreffende de kosten - en ereloonstaten van de advocaat, te onderwerpen aan de verzoeningscommissie ereloongeschillen opgericht door de balie waartoe de advocaat behoort.

In het geval, zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement bevoegd waar het kantoor van de advocaat gelegen is.