Opdracht

De cliënt belast de advocaat met de verdediging van zijn belangen in het kader van een taak als raadsman, van een onderhandeling of van een geschil die hem wordt toevertrouwd, telkens met eerbied voor de wet en de eerlijke gebruiken.

De opdracht van de advocaat bestaat uit het adviseren, bijstaan en vertegenwoordigen van de cliënt. Ze omvat alle nuttige prestaties ter verdediging van de belangen van de cliënt.

De advocaat houdt zich voor, voor de uitvoering van zijn opdracht, een beroep te doen op de tussenkomst van één of meerdere partners of medewerkers die werken onder zijn verantwoordelijkheid.

De advocaat handelt ijverig en zo goed mogelijk, evenwel zonder het verhoopte resultaat te garanderen.

De cliënt zal de advocaat spontaan informeren, op een zo volledig mogelijke manier, van het geheel van elementen in verband met de feiten die betrekking hebben op zijn taak en zal hem alle nuttige documenten overhandigen die zich in zijn bezit bevinden. Hij zal hetzelfde doen met betrekking tot elke ontwikkeling of verandering van omstandigheden die zich zouden voordoen in de loop van de procedure. Hij zal zijn raadsman onmiddellijk elke procedurestuk of mededeling overhandigen, die hem rechtstreeks toekomt (dagvaarding, betekening, verzoekschrift, beslag, briefwisseling tegenpartij,…).